naglowek_AudioFon2019.png

 

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

 

Przyjmowanie streszczeń zostało zakończone.

Osoby, które zgłosiły doniesienie do prezentacji plakatowej, proszone są o przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej w PowerPoint (3 - 5 slajdów, czas prezentacji do 5 minut). Zgłoszone doniesienia plakatowe będą omawiane w sesji VI. (plakatowej) w piątek 7 czerwca 2019 w godzinach popołudniowych.

 

Organizator naukowy przewiduje, że zakwalifikowane do prezentacji streszczenia, które będą spełniały wymogi formalne ustalone przez redakcję, zostaną opublikowane w czasopiśmie "Nowa Audiofonologia".

Pliki, przygotowane w popularnych edytorach tekstów (preferowany jest word) zgodnie z niżej opisanymi zasadami ustalonymi przez redakcję, zawierające tytuł, autorów wraz z afiliacją oraz treść streszczenia (do 3000 znaków) przesyłane były pocztą elektroniczną na adres mailowy Organizatora Naukowego: ped-orl@dsk.lublin.pl do dnia 31 marca 2019 r.

Sekretariat naukowy konferencji:

Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii
i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-093 Lublin, ul. Gębali 6
tel. (81) 74 16 173, 718 55 81, e-mail: ped-orl@dsk.lublin.pl

 

 

Zasady przygotowania streszczenia
(wymagania redakcji "Nowej Audiofonologii")

Streszczenie nie powinno być dłuższe niż 3000 znaków. Składa się z następujących części:

  1. Tytuł (wyboldowany)
  2. Autorzy (nazwisko + inicjał + kropka, kolejni autorzy dopisani po przecinku w tym samym formacie zapisu, autor wygłaszający podkreślony)
  3. Afiliacje (odnośniki czyli cyfry w indeksie górnym po inicjale każdego autora pomiędzy kropką a przecinkiem, cyfry zapisane po przecinku, poszczególne jednostki jednej afiliacji muszą być zapisane po przecinkach tj. departament, instytucja, miasto; numeracja afiliacji w indeksie e górnym poprzedza nazw afiliacji)
  4. Treść streszczenia, które powinno składać z następujących części:
  • Wstęp (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku kontynuując w tej samej linii)
  • Cel (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku kontynuując w tej samej linii)
  • Materiał i metody (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku kontynuując w tej samej linii)
  • Wyniki (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku kontynuując w tej samej linii)
  • Wnioski (nazwa elementu wyboldowana, treść po dwukropku kontynuując w tej samej linii)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną tekstu, ponieważ redakcja nie powinna już w przesłaną treść ingerować.

 

Poniżej przykładowe prawidłowo przygotowane streszczenie:

Ocena częstości występowania oraz charakterystyka szumów usznych istotnych
klinicznie wśród 12-latków

Raj-Koziak D.1, Skarżyński P. H.1,2,3, Skarżyński H.1

1Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
2Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
3Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wstęp: Zastosowane kryteria diagnostyczne do oceny częstości występowania szumów usznych u dzieci zawarte w ankiecie, którą wypełniają dzieci podczas realizacji programu przesiewowych badań słuchu, są szerokimi kryteriami, które obejmują występowanie szumów zarówno istotnych, jak i nieistotnych klinicznie.

Cel: Ocena występowania szumów usznych słyszanych co najmniej przez 5 minut oraz ich charakterystyka wśród 12-latków uczęszczających do losowo wybranych gimnazjów w Warszawie.

Materiał i metoda: Dzieci dwunastoletnie uczęszczające do kilku losowo wybranych gimnazjów warszawskich, które podczas realizacji programu przesiewowych badań słuchu w ankiecie podstawowej zaznaczyły jedną z możliwości odczuwania szumów usznych – „rzadko”, „często” lub „bardzo często”, zostały poproszone o wypełnienie dodatkowej ankiety składającej się z 7 pytań, służącej do oceny szumów usznych istotnych klinicznie oraz ich charakterystyki.

Wyniki: Szumy uszne istotne klinicznie (trwające powyżej 5 minut) na podstawie odpowiedzi ankietowych stwierdzono u 18,6%, z czego 5,2% zgłosiło słyszenie szumów usznych stałych. Najczęściej opisywanym dźwiękiem słyszanym przez dzieci okazał się pisk. Większość badanych 12-latków nie potrafiła wskazać przyczyny występowania szumów usznych.

Wnioski: W kontynuowanych badaniach przesiewowych słuchu w Polsce istnieje potrzeba wprowadzenia kryterium czasu do oceny częstości występowania szumów usznych, co pozwoli ocenić realny odsetek występowania szumów usznych wśród dzieci w Polsce.